ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

επιστροφή

 

Τόμος Ι

Τόμος Ι : Βασικό Πλαίσιο

Τόμος ΙΙ

Τόμος ΙΙ : Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και διαδικασίες Αξιολόγησης

Τόμος ΙΙΙ

Τόμος ΙΙΙ : Μεθοδολογία και Εργαλεία Διερεύνησης

Τόμος ΙV

Τόμος ΙV : Σχέδια Δράσης: Πάίσιο Ανάπτυξης και Παραδείγματα

Τόμος V

Τόμος V : Σχέδια Εκθέσεων

Συνοπτικές Πληροφορίες

Συνοπτικές Πληροφορίες Σχετικά με τη Διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.)